Порядок публікації

ПОРЯДОК ПУБЛІКАЦІЇ СТАТЕЙ У „НАУКОВОМУ ВІСНИКУ УЖГОРОДСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ. СЕРІЯ „ЕКОНОМІКА"

Для розгляду питання про публікацію статті у Науковому віснику Ужгородського університету.  Серія «Економіка» необхідно надіслати на e-mail редакції журналу (Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.) наступну інформацію:

1) статтю (з оригінальними результатами досліджень, які раніше не публікувалися в інших виданнях);

2) авторську довідку;

3) відскановану рецензію доктора наук;

4) квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті (після отримання підтвердження від редколегії про прийняття статті до друку).

Після розгляду та рецензування редакційна колегія приймає рішення щодо можливості публікації статті. Автору по електронній пошті надсилається відповідне повідомлення про прийняття або відмову у прийнятті статті до друку. Статті включаються до поточного збірника тільки після отримання редакцією підтвердження сплати за публікацію.

Редакція залишає за собою право на незначне редагування та скорочення, зберігаючи при цьому головні результати та авторську стилістику.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

 • статті публікуються українською, російською, англійською мовами;
 •  матеріали статті повинні бути представлені в електронній версії Word, шрифт - Тіmеs New Roman, висота букв - 14 рt, відстань між рядками - 1.5 комп'ютерного інтервалу. Обсяг статті - не менше 8 і не більше 16 сторінок;
 •  поля на сторінці: зліва, справа, зверху і знизу – 20 мм, абзацний відступ – 5 мм;
 •  будь-яка інформація чи твердження, які наводяться в статті, у т. ч. табличний матеріал, повинні використовуватися з посиланням на джерело її походження. Якщо вони є результатом власного дослідження, їх також необхідно супроводжувати відповідними поясненнями щодо методології отримання даних;
 •  таблиці та рисунки необхідно розміщувати після першого згадування в тексті

l  номери таблиць проставляються зверху у правому кутку напівжирним шрифтом, а назви - по центру також напівжирним шрифтом. Шрифт даних, які містяться в таблиці, повинен бути - 12рt, відстань між рядками - 1 комп'ютерний інтервал;

l  назви і номери рисунків подаються внизу по центру напівжирним шрифтом. Рисунки обов’язково мають бути згруповані та подані у форматі А-4 окремим файлом, шрифт – 12 рt.

СТРУКТУРА ПУБЛІКАЦІЇ

 • перший рядок зліва – УДК – наводиться напівжирними літерами, без відступів та абзаців;
 • через один рядок від УДК по центру – імена авторів (повністю прізвище, ім'я, по батькові), науковий ступінь та звання, посада та повна назва місця роботи, місто, країна (для іноземних авторів), контактні телефони та електронні адреси; – наводиться напівжирними літерами, без відступів та абзаців;
 • через один рядок від імен авторів по центру – назва статті – наводиться великими напівжирними літерами, без відступів та абзаців;
 • через один рядок від назви статті – анотація (не менше шести і не більше дванадцяти рядків) та ключові слова (не більше десяти) українською мовою – наводиться курсивом, розмір шрифту - 10 рt Іtаlіс Times New Rоman. Відстань між рядками - 1 комп'ютерний інтервал;
 • через один рядок від ключових слів – текст статті.

Всі структурні частини статті (на основі вимог Постанови Президії ВАК України від 15.01.2003р. №7- 05.1) мають бути виділені жирним шрифтом:

 • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
 • формулювання цілей статті (визначення завдання);
 • опис основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки і перспективи подальших досліджень у даному напрямку;
 • список використаних джерел.

УВАГА! У зв'язку із включенням журналу до низки міжнародних бібліографічно-реферативних баз даних, список використаних джерел має складатися з двох блоків: ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ і REFERENCES.

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ – джерела подаються мовою оригіналу, оформлені відповідно до вимог ВАК, приклади оформлення бібліографічного опису наведено в Бюлетені ВАК України, №3, 2008 (Форма 23, с. 9-13)). У тексті посилання на використані джерела позначаються цифрами в квадратних дужках відповідно до нумерації в списку використаних джерел. Розмір шрифту - 14 рt Іtаlіс Times New Rоman, а відстань між рядками - 1 комп'ютерний інтервал.

REFERENCES – список використних джерел, транслітерований в латинському алфавіті та перекладений на англійську мову. Розмір шрифту - 14 рt Іtаlіс Times New Rоman, а відстань між рядками - 1 комп'ютерний інтервал. При наявності проблем з оформленням refereces, редакція може допомогти у їх вирішенні.

В кінці статті додається авторський реферат статті англійською та російською мовами (авторський реферат статті повинен містити: прізвище та ініціали авторів; назву статті; стислий зміст статті за її структурними частинами (250-350 слів) та ключові слова. Розмір шрифту - 10 рt Іtаlіс Times New Rоman, відстань між рядками – 1 комп'ютерний інтервал, абзацний відступ – 0,5 см. Переклад англійською та російською мовами повинен бути достовірним (не машинним). При наявності проблем з достовірністю перекладу, редакція може допомогти у їх вирішенні.  

До статті слід додати зовнішню рецензію доктора наук!

Кількість співавторів повинна бути не більше 3-х. Приймаються також до друку наукові статті студентів (у співавторстві з керівником), проте не більше 3-х на один випуск. Відбір здійснюється на конкурсній основі.

Разом із статтею надсилається АВТОРСЬКА ДОВІДКА у наступній формі*:

Прізвище, ім’я, по-батькові автора  
Назва статті  
Тематична рубрика статті Виберіть із нижченаведеного переліку*:
 • Макроекономічні дослідження
 • Економіка та управління національним господарством
 • Регіональні соціально-економічні дослідження
 • Економіка підприємств і галузей
 • Фінанси і банківська справа
 • Бухгалтерський облік і аудит
* тематичні рубрики можуть змінюватися за рішенням  редакційної колегії.
Вчений ступінь, вчене звання  
Місце роботи або навчання, посада  
Адреса електронної пошти  

Отримувач (ПІБ і моб. тел.), місто  та номер відділення Нової Пошти для відправки видання

 
Чи потрібен додатковий друкований примірник вісника (ТАК, кількість екземплярів / НІ)  

* у разі, якщо авторів статті більше ніж 1, то інформація надається по кожному автору окремо.

Статтю, рецензію та копію квитанції про оплату (після отримання підтвердження від редколегії про прийняття статті до друку) надсилати на e-mailЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.